Certification

Certifications

บริษัท Tse Lup มีระบบการจัดการเอกสารอย่างดีเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุกส่วนของบริษัทโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO


การรับรองในปัจจุบัน

รางวัลและประกาศนียบัตร
บริษัทเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทจำนวนมากและเรายังคงพัฒนาผลการทำงานต่อไป